Untitled Document


Programovacie hodiny odbíjania

   Hodiny sú jedným najhlavnejším článkom, bez ktorých zariadenie nie je zrealizovateľné.  Rovnako sa používajú pri el.magnetickom pohone, alebo už stávajúcom pohone. Tieto hodiny sú veľmi spoľahlivé. S vstavaným akumlátorom môžu vydržať aj 100 hod. bez elektického prúdu. Pri dlhodobom výpadku el.energie (viac týždňov) hodiny nastavený program uchovajú, pri nadobudnutí el.energie hodiny treba len nastaviť na správny čas a všetky programy pokračujú tak ako boli pred výpadkom nastavené. Po nastavení presného času hodiny sú znova prevádzkyschopné.

Základný typ :
- Q 2042:
   Tento typ môže ovládať najviac 4 zvony. V hodinách je 6 od seba nezávislých blokov v ktorých sa dá nastaviť nezávislých časov odbíjania. Spotrebiteľ podľa vlastnej potreby môže nastaviť rôzne  časy zvonenia. Napríklad denné zvonenie môže nastaviť v bloku  zimnom období alebo v bloku na letné obdobie. V jednom bloku môžu byť nastavené zvony pri zvonení na pohreb atď. Bloky sa môžu  zapínať samostatne podľa príslušných obradov. Programovacie hodiny majú aj  takú výhodu,  že môžu rozzvučiť zvony rôznej veľkosti v jednom časovom okamihu. Najprv sa  zapína len najväčší zvon a po pár sekúnd (je to nastaviteľné ) sa zapínajú vždy menšie zvony. Podobne aj po vypnutí  prakticky všetky zvony naraz prestanú biť.

Ďalšie typy hodín:
-Q 21:
   Tento typ hodín je jednoduchý a nepotrebuje žiadnu odbornosť. Nastavenie týchto hodín spočíva v tom, že displej vypíše požadované nastevenia a obsluha odpovedá stlačením dvoch tlačítok s označením „áno“ alebo „nie“. Prebehne celý program a keď sa niekde stala chyba v odpovediach, tak obsluhu vyzve k oprave. Napr. keď chceme, aby nám zaznel zvon o 14 hodine a stlačíme 2-ku, tak nás vyzve: „Určite chcete aby zvonilo o 2-hej noci?“ Keď na túto otázku neodpovedáme stlačením príslušného tlačítka, tak sa nám objaví na displej: „Program sa vymazal, chcete začať znova?“. S tlačítkom „áno“ môžeme pokračovať v programovaní. Prakticky všetky odbíjacie programy sú programovateľné v hodinách. Sú aj vopred nastavené odbíjacie bloky. Aj tu je možnosť nastavenia zaznenia zvonov naraz.

-Q 21 S:
   Je to zhodný typ hodín s Q21, ale na rozdiel má ešte 4 spínateľné  obvody. Tieto obvody môžu spínať napr. vyhrievanie sedadiel, osvetlenie zvonice, nočné osvetlenie, poplašný systém a pod. Programovanie je tak isto jednoduché ako pri programovaní zvonov. Len na otázky udané hodinami na displej treba odpovedať tlačítkami „áno“ a „nie“.
-Q 21 ST :
   Tento typ hodín môže obsluhovať aj vežové hodiny dvojvežového kostola. Tento typ je vyvinutý tak, aby sa počas zvonení zvony neprekrývali a nenastal tak chaos. Pred odbitím obeda malý zvon odbije štvrtiny a 12 celých, až potom sa zapája veľký zvon.